Barion Pixel
HU / EN

Privacy Policy

Privacy Policy

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a ***** weboldalon (a továbbiakban: “Weboldal”) megvalósuló adatkezelési folyamatokkalismertesse. A Weboldal üzemelteteője és tartalomszolgáltatója: ****, a továbbiakban: “Adatkezelő”).  Az Adatkezelővel kapcsolatos további információkat az impresszum fül alatt talál.

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapjai, kezelt adatok köre, az adatkezelés ideje
  • Az adatkezelés célja: A Weboldal használata és szolgáltatások nyújtása,az Online megrendelésekteljesítése, mely az alábbiakat foglalja magában:
 • a Weboldalon keresztül,regisztrált felhasználókkal létrejött szerződések teljesítése,
 • termékekkel kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása,
 • termékek kiszállítása,
 • számla kiállítása,
  • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont szerződés teljesítése
  • Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, neme, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám, felhasznál név,
  • Adatkezelés időtartama:

A szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap.

Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számí- tott 8 év + 60 nap

 

 1. Ügyfélszolgálatiadatkezelés
  • Adatkezelés célja: Ügyfelek/vevők megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, megrendelések módosítása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.
  • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv.17/A.§.,
  • Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, neme, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
  • Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év + 60 nap. A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év + 60 nap.

 

 1. Hírlevélküldés
  • Adatkezelés célja: Érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó, üzletszerzési célból, elektronikus úton megküldött levél (e-mail)
  • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a. pont- önkéntes hozzájárulás
  • Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím
  • Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának (leiratkozás) visszavonásáig

Direkt marketing célú megkereséshez csak 18. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá. A direkt marketing célú adatkezelés önkéntes hozzájárulásonalapul.

A Robinson lista esetében az adatkezelő a listán szereplő adatokat a tilalmi listára kerülést követően a jogszerű adatkezelés igazolása érdekében az elévülési ideig tárolja, azt követően intézkedik az adatok és kapcsolódó adatkezelés jogszerűségét igazoló dokumentumok törléséről és megsemmisítéséről

 

 

 1. Az adatok forrása

Az adatok forrása minden esetben maga az Érintett.

 1. Sütik beállítása

***

 1. Adatfeldolgozók, címzettek

***

 1. Adatbiztonság

Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az Akció során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

 1. Érintettek jogai
  • Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet a lent megadott elérhetőségén kérelmezhet:
  • Kérését az Adatkezelő mielőbb teljesíti.
  • Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
  • Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának illetve tiltakozásának joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség.
  • Az adathordozás joga (az Érintettnek — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni).
  • A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 2. Kapcsolatfelvétel